سرور اختصاصی فرانسه - OVH

E3-SAT-1-16
شروع از
10,897,340riyal
ماهانه
6,533,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SAT-1-32
شروع از
12,353,090riyal
ماهانه
6,533,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SAT-2-32
شروع از
15,264,590riyal
ماهانه
15,267,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SSD-1-32
شروع از
12,353,090riyal
ماهانه
6,533,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SSD-2-32
شروع از
15,264,590riyal
ماهانه
15,267,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SSD-1-64
شروع از
18,176,090riyal
ماهانه
15,267,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SAT-1-64
شروع از
18,176,090riyal
ماهانه
15,267,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SAT-2-64
شروع از
21,087,590riyal
ماهانه
15,267,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SSD-2-64
شروع از
21,087,590riyal
ماهانه
15,267,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید