سرور اختصاصی فرانسه - OVH

E3-SAT-1-16
شروع از
12,928,510riyal
ماهانه
7,694,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SAT-1-32
شروع از
14,674,510riyal
ماهانه
7,694,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SAT-2-32
شروع از
18,166,510riyal
ماهانه
18,170,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SSD-1-32
شروع از
14,674,510riyal
ماهانه
7,694,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E3-SSD-2-32
شروع از
18,166,510riyal
ماهانه
18,170,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SSD-1-64
شروع از
21,658,510riyal
ماهانه
18,170,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SAT-1-64
شروع از
21,658,510riyal
ماهانه
18,170,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SAT-2-64
شروع از
25,150,510riyal
ماهانه
18,170,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
E5-SSD-2-64
شروع از
25,150,510riyal
ماهانه
18,170,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید