سرور اختصاصی آلمان - Hetzner

Ex42
شروع از
12,564,100riyal
ماهانه
14,307,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42-NVME
شروع از
12,564,100riyal
ماهانه
14,307,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51-SSD-GPU
EX52
شروع از
19,537,100riyal
ماهانه
21,280,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME
شروع از
19,537,100riyal
ماهانه
21,280,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62
شروع از
23,023,600riyal
ماهانه
24,766,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME
شروع از
23,023,600riyal
ماهانه
24,766,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX60-SSD
شروع از
19,537,100riyal
ماهانه
42,199,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX100
شروع از
38,712,850riyal
ماهانه
38,712,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-NVME
AX160-SSD
PX62
شروع از
26,510,100riyal
ماهانه
28,253,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME
شروع از
26,510,100riyal
ماهانه
28,253,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX92
شروع از
33,483,100riyal
ماهانه
35,226,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62
شروع از
23,023,600riyal
ماهانه
24,766,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132
شروع از
56,145,350riyal
ماهانه
59,631,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292
شروع از
91,010,350riyal
ماهانه
94,496,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید