سرور اختصاصی آلمان - Hetzner

Ex42
شروع از
10,609,100riyal
ماهانه
12,064,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42-NVME
شروع از
10,609,100riyal
ماهانه
12,064,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX51-SSD-GPU
EX52
شروع از
16,432,100riyal
ماهانه
17,887,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME
شروع از
16,432,100riyal
ماهانه
17,887,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62
شروع از
19,343,600riyal
ماهانه
20,799,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME
شروع از
19,343,600riyal
ماهانه
20,799,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX60-SSD
شروع از
16,432,100riyal
ماهانه
35,356,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX100
شروع از
32,445,350riyal
ماهانه
32,445,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-NVME
AX160-SSD
PX62
شروع از
22,255,100riyal
ماهانه
23,710,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME
شروع از
22,255,100riyal
ماهانه
23,710,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX92
شروع از
28,078,100riyal
ماهانه
29,533,850 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62
شروع از
19,343,600riyal
ماهانه
20,799,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132
شروع از
47,002,850riyal
ماهانه
49,914,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292
شروع از
76,117,850riyal
ماهانه
79,029,350 هزینه راه اندازی
سفارش دهید