سرور اختصاصی هتزنر(فنلاند)

EX42
شروع از
10,813,600riyal
ماهانه
12,555,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42-NVME
شروع از
10,813,600riyal
ماهانه
12,555,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52
شروع از
17,781,600riyal
ماهانه
19,523,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62
شروع از
21,265,600riyal
ماهانه
23,007,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME
شروع از
17,781,600riyal
ماهانه
19,523,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME
شروع از
21,265,600riyal
ماهانه
23,007,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX60-SSD
شروع از
17,781,600riyal
ماهانه
40,427,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-NVME
AX100
شروع از
36,943,600riyal
ماهانه
36,943,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-SSD
PX62
شروع از
24,749,600riyal
ماهانه
26,491,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME
شروع از
24,749,600riyal
ماهانه
26,491,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX92
شروع از
31,717,600riyal
ماهانه
33,459,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62
شروع از
21,265,600riyal
ماهانه
23,007,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132
شروع از
54,363,600riyal
ماهانه
57,847,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292
شروع از
89,203,600riyal
ماهانه
92,687,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید