سرور اختصاصی هتزنر(فنلاند)

EX42
شروع از
9,153,350riyal
ماهانه
10,609,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42-NVME
شروع از
9,153,350riyal
ماهانه
10,609,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52
شروع از
14,976,350riyal
ماهانه
16,432,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62
شروع از
17,887,850riyal
ماهانه
19,343,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME
شروع از
14,976,350riyal
ماهانه
16,432,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME
شروع از
17,887,850riyal
ماهانه
19,343,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX60-SSD
شروع از
14,976,350riyal
ماهانه
33,901,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-NVME
AX100
شروع از
30,989,600riyal
ماهانه
30,989,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX160-SSD
PX62
شروع از
20,799,350riyal
ماهانه
22,255,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME
شروع از
20,799,350riyal
ماهانه
22,255,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX92
شروع از
26,622,350riyal
ماهانه
28,078,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62
شروع از
17,887,850riyal
ماهانه
19,343,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132
شروع از
45,547,100riyal
ماهانه
48,458,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292
شروع از
74,662,100riyal
ماهانه
77,573,600 هزینه راه اندازی
سفارش دهید